زندگی و آموزش در شهر بولونیا

دانشگاه بولونیا

دانشگاه بولونیا تاسیس دانشگاه بولونیا جایی است که هنر و تکنیک با هم اندیشه می‌سازند. این دانشگاه که در سال 1088 تأسیس شده است، و اغلب، بسته به منابع و تعریف از مفهوم دانشگاه، به عنوان قدیمی‌ترین دانشگاه در گستر‌ه‌ی تمدن غربی در نظر گرفته می شود. به این اعتبار، از آغاز قرن دوازدهم، دانشجویان […]